Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zastepstwoprocesowe.pl, którego Operatorem i zarazem właścicielem jest PP IT Solutions Sp. z o.o. w organizacji z/s w Częstochowie, ul. Rocha 230a, 42-221 Częstochowa, dokłada należytej staranności w celu ochrony prywatności Użytkowników i osób korzystających z jego usług. Niniejszy dokument, zwany Polityką Prywatności opisuje zasady i prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych w serwisie zastepstwoprocesowe.pl

 1. Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności, poszczególne, niżej opisane pojęcia oznaczają:

  • Operator – PP IT Solutions Sp. z o.o. w organizacji, właściciel serwisu zastepstwoprocesowe.pl.
  • Użytkownik – klient serwisu zastepstwoprocesowe.pl, posiadający aktywne konto Użytkownika, spełniający wymogi określone w Regulaminie. Jako Użytkowników operator określa także osoby odwiedzające serwis, które nie aktywowały konta Użytkownika, mające dostęp do treści widocznych w ramach serwisu zastepstwoprocesowe.pl.
  • Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu zastepstwoprocesowe.pl
  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  • W niniejszym dokumencie znalazły się także nazwy i opisy, które zostały szczegółowo opisane w Regulaminie i które na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności zachowują nadane Regulaminem znaczenie.
 1. Administrator Danych Osobowych

Operator pozostaje Administratorem Danych Osobowych, udostępnianych przez Użytkowników w ramach serwisu zastepstwoprocesowe.pl W celu kontaktu z Operatorem, w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych, Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form kontaktu:

 • za pośrednictwem formularza kontaktowego, telefonicznie lub na adres siedziby Spółki tj. ul. Rocha 230a, 42-221 Częstochowa.
 1. Rodzaj i podstawy przetwarzania danych

Założenie konta Użytkownika – w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym do serwisu zastepstwoprocesowe.pl Jeżeli Użytkownik rejestruje się  za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej (np. Facebook Connect), zbierane będzie także imię i nazwisko Użytkownika. Podstawą jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi konta Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Usługi niewymagające założenia konta Użytkownika – w tym celu, w związku z korzystaniem z serwisu przez osoby nie posiadające aktywnego konta Użytkownika,  przetwarzamy dane osobowe dotyczącej ich aktywności w serwisie zastepstwoprocesowe.pl, co obejmuje dane dotyczące oglądanych treści, dane dotyczące sesji, urządzenia oraz systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki, lokalizacji oraz ID. Podstawą jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi konta Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W przypadku świadczenia usług na rzecz Użytkowników posiadających aktywne konto Użytkownika, przetwarzania danych osobowych ma miejsce w celu świadczenia usług wymagających założenia konta Użytkownika i jego pełnej funkcjonalności, takich jak umieszczenie ofert reklamowych, ich wyróżnianie, promocje na portalach społecznościowych i udostępnianie profilu, publikacje artykułów, usługi wirtualnej kancelarii, możliwość dodawania komentarzy, dokonywania płatności online, dokonania rezerwacji spotkania, zarządzania kalendarzem, otrzymywania powiadomień na podany adres e-mail lub powiadomień w formie aplikacji mobilnej. W tym celu przetwarzane są dane osobowe podane przez Użytkownika w koncie Użytkownika oraz dane dotyczące aktywności Użytkownika w serwisie zastepstwoprocesowe.pl, to znaczy: dane dotyczące oglądanych ofert, dane dotyczące sesji, urządzenia oraz systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki, lokalizacji oraz ID. Podstawą jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi konta Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności Konta – dane te będą oznaczane jako konieczne, zaś konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości świadczenia przez Operatora określonych usług. W pozostałym zakresie podanie innych danych jest całkowicie dobrowolne, zaś Użytkownikowi przysługuje w tym zakresie prawo wyboru. Podstawą jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Cele statystyczne – w tym celu Operator może przetwarzać dane osobowe dotyczące aktywności w serwisie zastepstwoprocesowe.pl, obejmujące rodzaj odwiedzanych stron serwisu, czas spędzany na poszczególnych stronach, dane dotyczące historii wyszukiwania, lokalizacji, adresu IP, dane dotyczące systemu operacyjnego i wykorzystywanej przeglądarki. Podstawą jest prawnie uzasadniony interes Operatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i związana z nim konieczność stałego monitowania funkcjonalności i poprawności działania usług i ich rozwoju.

Ankiety i odpowiedzi na pytania – Operator może przetwarzać niektóre dane osobowe, w tym obejmujące adres e-mail, jak również te podane w profilu Użytkownika oraz dane dotyczące korzystania przez Użytkownika z usług Operatora, o ile dotyczy ich zapytanie skierowane przez Użytkownika. Operator może również przetwarzać dane Użytkownika w celu ustalenia poziomu jego satysfakcji z usług oferowanych w serwisie zastepstwoprocesowe.pl. Podstawą jest prawnie uzasadniony interes Operatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i związana z nim konieczność stałego monitowania funkcjonalności i poprawności działania usług i ich rozwoju oraz dokonywanie oceny satysfakcji z usług świadczonych przez Operatora.

Profilowanie – celem operatora, w ramach serwisu zastepstwoprocesowe.pl jest możliwie najbardziej odpowiednie dopasowanie ofert dostępnych w ramach tegoż serwisu do potrzeb i oczekiwań Użytkownika (profilowanie). W tym celu Operator może przetwarzać dane osobowe podane przez Użytkownika w koncie Użytkownika, jak również dane dotyczące aktywności Użytkownika w serwisie zastepstwoprocesowe.pl, rejestrowane oraz przechowywane za pośrednictwem plików Cookies. Dane do mogą służyć do generowania przez Operatora ofert najbardziej odpowiadających oczekiwaniom Użytkownika. Podstawą jest prawnie uzasadniony interes Operatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na rekomendowaniu ofert, które mogą odpowiadać preferencjom i potrzebom Użytkowników.

Marketing – na cele marketingowe Operator może przetwarzać dane podane przez Użytkownika w koncie Użytkownika, a także dane dotyczące aktywności w serwisie zastepstwoprocesowe.pl, które przechowują pliki Cookies, obejmujące m.in. lecz nie wyłącznie odwiedzone strony i podstrony serwisu zastepstwoprocesowe.pl, historia wyszukiwania, historia korzystania z określonych usług w serwisie zastepstwoprocesowe.pl. Dane te mogą zostać wykorzystane do stworzenia profilu usług, które mogą odpowiadać oczekiwaniom Użytkownika. Operator, po uprzedniej zgodzie Użytkownika, może przesyłać Użytkownikowi informacje, komunikaty i oferty marketingowe, zarówno za pośrednictwem systemu zastepstwoprocesowe.pl w formie e-mail, jak również dedykowanej aplikacji, w formie powiadomień. Użytkownik ma przy tym pełne prawo do wycofania zgody na otrzymywanie informacji marketingowych m.in. z poziomu ustawień konta Użytkownika, jak również z poziomu otrzymywanych wiadomości mailowych. Podstawą jest zarówno zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także prawnie uzasadniony interes Operatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Kategorie odbiorców danych osobowych i czas przechowywania danych

Operator może przekazywać dane osobowe następującym podmiotom:

 • usługodawcy, którzy zapewniają możliwość funkcjonowania serwisu zastepstwoprocesowe.pl, tj. podmioty świadczące usługi hostingowe, z którymi Operator zawarł stosowne umowy, gwarantujące zabezpieczenie przekazywanych danych osobowych w stopniu spełniającym wymogi obowiązujących przepisów, a także wysokie standardy w zakresie ochrony danych osobowych, przyjęte przez Operatora w bieżącej działalności.
 • podmioty świadczące na rzecz Operatora usługi remarketingowe oraz usługi statystyczne, z którymi Operator zawarł stosowne umowy, gwarantujące zabezpieczenie przekazywanych danych osobowych w stopniu spełniającym wymogi obowiązujących przepisów, a także wysokie standardy w zakresie ochrony danych osobowych, przyjęte przez Operatora w bieżącej działalności.
 • uprawnione organy państwowe, w szczególności, lecz nie wyłącznie: Prokuratura, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Operator przechowuje dane osobowe przez okres posiadania przez Użytkownika aktywnego konta Użytkownika w serwisie zastepstwoprocesowe.pl, w związku z usługami świadczonymi w ramach tegoż konta, jak również do celów marketingowych, o ile Użytkownik wyraził stosowne zgody w tym zakresie. W przypadku celów marketingowych i przetwarzania danych na podstawie zgody Użytkownika, dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia tej zgody lub ich zdezaktualizowania. Po usunięciu konta Użytkownika, Operator może przechowywać dane w niezbędnym zakresie, przez okres wymagany przepisami prawa, związany z ewentualnymi roszczeniami pozostającymi w związku przyczynowo – skutkowym z usługami świadczonymi przez Operatora.

 1. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

  1. Prawo do cofnięcia zgody – każdy, kogo dane są przetwarzane przez Operatora ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił w serwisie zastepstwoprocesowe.pl, na jakimkolwiek etapie korzystania z tegoż serwisu. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, do których zgodnie z prawem taka zgoda byłaby wymagana;
  2.  Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych – każdy, kogo dane są przetwarzane przez Operatora ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania swoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Operator przetwarza dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes Operatora. Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny, a Operator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych osoby, która sprzeciw wyraziła, Operator usunie dane osobowe, wobec których wykorzystania został wniesiony sprzeciw. Podstawę stanowi art. 21 RODO.
  3.  Prawo do bycia zapomnianym – każdy, kogo dane są przetwarzane ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będzie równoznaczne z żądaniem usunięcia konta Użytkownika. Prawo żądania usunięcia danych osobowych przysługuje w sytuacji, gdy:

Operator, mimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, jest uprawniony do zachowania pewnych danych osobowych, niezbędnych dla celów związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, a także dla celów wywiązania się z prawnych obowiązków przetwarzania, wynikającego z prawa UE lub prawa krajowego – podstawę stanowi art. 17 RODO.

  1. Prawo dostępu do danych – każdy, kogo dane są przetwarzane ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, ich odbiorcach, okresie przechowywania danych, względnie kryteriach jego ustalenia, prawach do wniesienia skargi, prawach przewidzianych przez RODO, o profilowaniu, o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przetwarzaniem danych, a także prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych. Podstawę stanowi art. 15 RODO.
  2. Prawo do sprostowania danych – każdy, kogo dane są przetwarzane ma prawo do ich sprostowania i uzupełnienia. Można dokonać tego samodzielnie, z poziomu konta Użytkownika, a także poprzez kontakt z Operatorem.
  3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – każdy, kogo dane są przetwarzane ma prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania, w następujących przypadkach:
   • gdy wątpliwa jest prawidłowość podanych danych osobowych – Operator ograniczy ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na okres 7 dni;
   • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądano ograniczenia ich wykorzystania
   • gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystane, ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • gdy Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Operatora są nadrzędne w stosunku do podstaw sprzeciwu Użytkownika. Podstawę stanowi art. 18 RODO
  4. Prawo do przenoszenia danych – każdy, kogo dane są przetwarzane ma prawo do otrzymania od Operatora swoich danych, które zostały udostępnione Operatorowi, a następnie przenieść je do innego, wybranego Administratora Danych Osobowych. Użytkownik ma także prawo żądać, aby dane zostały przeniesione przez Operatora bezpośrednio, o ile jest to technicznie możliwe.
 1. Skargi i wnioski

Każdy, kogo dane przetwarzane są przez Operatora może zwrócić się w związku z tym do Operatora z zapytaniem w zakresie ich przetwarzania i przysługujących Użytkownikowi uprawnień. Może także wnosić do Operatora skargi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Każdy, kogo dane są przetwarzane, w razie naruszenia jego praw, może wnieść skargę do organu nadzoru, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 1. Zmiany Polityki Prywatności oraz relacja z Regulaminem

O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach w Polityce Prywatności, Użytkownicy zostaną poinformowani przez Operatora poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji w serwisie zastepstwoprocesowe.pl, w widocznym miejscu, a w przypadku istotnych także za pośrednictwem wiadomości e-mail. Niniejsza Polityka Prywatności jest dokumentem, który pozostaje dopełnieniem Regulaminu i w razie sprzeczności z Regulaminem co do kwestii związanych z ochroną danych osobowych i ich przetwarzaniem, Polityka Prywatności będzie miała każdorazowo pierwszeństwo.